Raamattu ja eksegetiikka

 • Rituaalien tarkastelua Vanhan testamentin tutkimuksessa on rajoittanut etenkin protestanttisessa perinteessä yleinen asennoituminen, jonka mukaan sana on elävä ja rituaali kuollut. Rituaalinen näkökulma elää tutkimuksessa nousukauttaan. Yksi syy on pyrkimys kommunikoida muiden tieteenalojen kanssa ja hyötyä niiden teoreettisesta työskentelystä.

 • Reformaatio eli uskonpuhdistus käynnistyi tietyssä mielessä kamppailuna Raamatun kanssa. ”Yksin Raamattu” (sola scriptura) -periaate tarkoittaa samalla: ”koko Raamattu” (tota scriptura). Tämä ei tarkoita ristiriitoja harmonisoivaa raamattufundamentalismia eikä edes raamattukonservatiivisuutta vaan päinvastoin tilan antamista Raamatun moninaisille, keskenään ristiriitaisille äänenpainoille. Reformoitu teologia vierastaa luterilaisuudelle tunnusomaista ”kaanon kaanonissa” ‑ajattelua.

 •  jussi_koivisto_ing
  Jussi Koivisto 

   
  Viime vuosikymmeninä Raamatun tutkimuksen metodeissa tapahtuneet muutokset ja keskustelu Raamatun tulkinnasta ovat nostaneet esiin mielenkiintoisen ja tärkeän teeman: missä mielessä kirkollinen ja tieteellinen Raamatun tulkinta eroavat toisistaan.

 • Tuomaan evankeliumissa, joka on todennäköisesti Nag Hammadin kirjakokoelman vanhin dokumentti, ei vielä erityisemmin pohdita Jeesuksen jumaluutta. Jeesus on kylläkin ennalta olemassa oleva ja Isästä lähtöisin, mutta kuitenkin ennen kaikkea täydellinen ihminen.

 •  

  Då Jerusalems tempel förstördes år 70 e.Kr. upphörde offerkulten. Efter den här vändpunkten börjar den unga rabbinska rörelsen återuppbygga den judiska religionen på ett annat sätt och det hela kodifieras i skriftlig form i en omfattande rabbinsk textkorpus. Men vad tänker rabbinerna om tempelritualerna?

 • Maailman tunnetuimpiin kertomuksiin kuuluu Jeesuksen tarina Laupiaasta samarialaisesta. Eräs mies tuli ryöstetyksi matkalla Jerikoon. Pappi kulki ohi, mutta samarialainen auttoi. Mikä on nostanut tapauksen kirjallisuuden klassikoiden joukkoon? Mihin kertomus pyrkii?

 •  laurith135
   Lauri Thurén

  Jeesuksen vertauksia selitetään kirkoissa lähes joka sunnuntai. Tieteellinen eksegetiikka pureutuu näihin kertomuksiin toisella tavalla. Uudet näkökulmat kuten narratiivinen ja retorinen tutkimus herättävät vanhat tekstit elämään.

 • Jeesus ei ollut koti-ihminen. Mikäli evankeliumeihin on luottamista, hän ei koskaan mennyt naimisiin eikä perustanut omaa perhettä. Suhde lapsuuden perheeseen ei sekään ollut kulttuuristen normien mukainen. Evankeliumien mukaan hän oli äitinsä vanhin poika.

 • HistorianJeesuksen tutkimus löytää usein parhaat tukipisteensä lähteiden sisältämistä "hankaluuksista", ts. Jeesusta vähemmän mairittelevista maininnoista. Näitä tarkastellessa Jeesuksesta piirtyy kuva kaikkea muuta kuin uskonnollisena sankarina.

 •  sixten_ekstrand_ing
   Sixten Ekstrand


  I den här artikeln kommer framställningen att belysa den nya katekes som Finlands kyrka tog i bruk år 2000. De frågor som är av intresse är varför den evangelisk-lutherska kyrkan utarbetade en ny katekes, och hur den mottogs och uppfattades ute på fältet.

 • Monet mielenterveys- käsitteen alla käsitellyt teemat ovat sellaisia, jotka tulevat esille myös Uudessa testamentissa ja varhaiskristillisissä kirjoituksissa: sairauksien sosiaaliset seuraukset, kyky kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa, syyllisyys, oman identiteetin eheys ja psykoottiset häiriöt. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että parantamisella ja sairaanhoidolla on ollut merkittävämpi rooli Jeesus-liikkeen synnyssä ja kristinuskon leviämisessä kuin on aiemmin ajateltu.

 • Bibliahebraicanovumkoraani kuva taina kalliokoski

  Mikä tekee tekstistä pyhän? Onko pyhä teksti muuttumaton? Näitä kysytään Eksegeettisessä päivässä Tieteiden talolla torstaina 7.2.2019.

 •  kenneth_liljestrm_ing
   Kenneth Liljeström


  Artikkelissa pohditaan Uuden testamentin kirjakokoelman, kaanonin, syntyä ja varhaista kehitystä. Kaanonin muotoutumisprosessi osoittaa, että Uusi testamentti ei ole yhtenäinen teos sen enempää sisältönsä kuin syntyprosessinsakaan puolesta.

 • Pihlava neliokuva

  Naiset käyttivät varhaiskristillisissä yhteisöissä valtaa siinä missä miehetkin. Tämä käy ilmi Kaisa-Maria Pihlavan juuri julkaistussa naisten unohtunutta johtajuutta käsittelevässä kirjassa.

 • Se, mitä on pidetty maskuliinisena, on vaihdellut eri aikoina ja eri kulttuureissa. Otsikossa halutaankin siis kysyä, oliko Jeesus maskuliininen. Maskuliinisuus on raamatuntutkimuksessa alue, johon on vasta viime aikoina alettu kiinnittää huomiota.

 •  hanne_von_weissenberg
   H. von Weissenberg 


  Kontekstuaalisen raamatuntulkinnan tarve nousee muuttuvasta yhteiskunnallisesta tilanteesta. Sen lähtökohtina ovat kasvava yhteiskunnallinen eriarvoistuminen, työttömyyden kasvu, köyhyys, sekä tutkijoiden, teologien ja kirkkojen pyrkimys vastata yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen haasteeseen.

 • Jeesusta historian henkilönä tarkasteleva tutkimus on jatkunut kansainvälisesti vilkkaana jo neljännesvuosisadan ajan. Käynnissä on Jeesus-tutkimuksen kolmas aktiivivaihe, nk. kolmas etsintä. Usein puhutaan myös Jeesus-tutkimuksen renessanssista.

 • Kreikan substantiivin ”episkopos”, josta sana ”piispa” tulee, taustalla on ”päälle katsomista”, ”valvomista” tarkoittava verbi. Episkopos-termillä ei ollut keskeistä roolia ensimmäisen kristillisen sukupolven seurakunnallisessa elämässä. Tilanne muuttui seuraavien sukupolvien aikana, jolloin piispuudesta tuli vallitseva tapa järjestää seurakunnan organisaatio.

 •  

   petri_merenlahti_ing_2
   Petri Merenlahti


  Psykologisella raamatuntutkimuksella on huono maine. Viime vuosina se on kuitenkin tehnyt uuden tulemisen. Millaisesta lähestymistavasta on kyse.

 • Raija Sollamo esittelee Qumran kirjaa

  Uusi suomenkielinen kokoelma Qumranin tekstejä julkaistiin.

 •  jyrki_knuutila
   Jyrki Knuutila


  Mikael Agricolan työstä alkoi usean vuosisadan mittainen kehitys, jonka tuloksena Raamatusta tuli joka kodin kirja 1800-1900 -luvuilla.

 •  tuija_laine

   Tuija Laine
   

   

  Hän sanoi itsekseen:

  "Nyt tahdon aina karttaa niin paljon kuin mahdollista kirjakauppaa, etten tulisi kiusatuksi ostaa itselleni satukirjoja säästörahoillani, waan tahdon säästää ne siksi kun saan niin paljon, että voin ostaa itselleni raamatun."

 • Viime vuosikymmeninä Raamattua on alettu tutkia monenlaisin uusin menetelmin. Jokaisen raamatuntutkijan ja teologin tulisi olla niistä tietoinen. Vanhoilta teksteiltä voidaan kysyä uusia asioita. Korostan nyt kuitenkin asian toista puolta: Väitän, ettei uusia näkökulmia voi ummistaa silmiään perinteisessäkään eksegeettisessä tutkimuksessa. Esimerkkinä toimii retorinen kritiikki.

 •  Sollamo Raija pieni kuvaChristianSeppanen

  Raija Sollamo päätyi tekemään neljä vuosikymmentä pitkän uran Vanhan testamentin kreikankielisen käännöksen, Septuagintan, sekä Kuolleen meren kääröjen uraa uurtavana tutkijana. Suomen akateemisessa maailmassa hänet tunnetaan ensimmäisenä naisena monessa yliopiston johtotehtävässä ja yhtenä naistutkimuksen käynnistäjänä..

 • PihlavaVarhaisille kristityille kokoontumistiloja tarjonneet naiset sivuutetaan nopeasti varhaiskristillisissä teksteissä ja tutkimuksessa. Kuitenkin voidaan aiheellisesti kysyä, keitä ylipäätään olivat naisperheenpäät ajanlaskun alussa, miten heidät esitetään oman aikansa teksteissä ja millaisessa asemassa kyseiset naiset olivat.

  Lue lisää »

 • Gnostilaisuuden emeritusprofessori Antti Marjanen

  Gnostilaisuuden emeritusprofessori Antti Marjanen.