Tekstin koko
Keskiviikko 25.11.2015

Tervetuloa teologia.fi -palveluun - Välkommen!

Tämä palvelu esittelee suomalaista yliopistoteologiaa. Tarjoamme 3 kertaa vuodessa vaihtuvan teeman.

Tietoa palvelusta
 • 2013-2014

  2014

  3/ Seksuaalisuus, sukupuoli ja (väki)valta

  2/ Kirjahistorian monet kasvot

  1/ Kirkkojen suhde valtioon

  2013

  3/ Ateismi ja sekularismi

  2/ Populaarikulttuuri ja uskonto

  1/ Uskonto ja talous

  Teema-arkisto
 • 2012-2011

  2012

  3/ Uskontojen Eurooppa

  2/ Uskonnonopetus

  1/ Uskonto ja moraali

  2011

  3/ Uskonto ja mielenterveys

  2/ Rituaalitutkimus – uusia näkökulmia uskontoon ja yhteiskuntaan

  1/ Teologi – uskonnon asiantuntija

  Teema-arkisto
 • 2010-2009

  2010

  3/ Piispan virka ja kirkollinen johtajuus

  2/ Protestantti? Reformoitu? Kalvinisti? Katsauksia reformaa...

  1/ Karismaattisuus

  2009

  3/ Ympäristö

  2/ Jeesus

  1/ Uskonto ja kommunikaatio

  Teema-arkisto
 • 2008-2007

  2008

  3/ Teologia tieteenä?

  2/ Arkiset uskonnot

  1/ Ruumiillisuus teologisessa tutkimuksessa

  2007

  3/ Kriisit ja sota, rauha ja sovinto

  2/ Raamattu joka kodissa

  1/ Kasvaako uskonnollisuuden merkitys yhteiskunnassa?

  Teema-arkisto
 • 2015-2016

  2015

  2/ Ortodoksinen kirkko

  1/ Katolinen kirkko tänään

  Teema-arkisto

Teologian sanakirja

Kirjaesittelyt
Hae opiskelemaan teologiaa
Teologinen aikakauskirja
Uskonnontutkija -verkkolehteen

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani kuuden miehen kokemuksia enkeleistä. Tutkielmani rajaus miesten enkelikokemuksiin nousi lähtökohtaisesti siitä, ettei miesten enkelikokemuksia juuri tunneta, eikä niitä ole aiemmin tutkittu. Valtaosa enkelikokemusten kertojista on naisia.

Enkeliusko nykypäivän ilmiönä

Yhdysvalloista 1990-luvulta lähtöisin olevan ”enkelibuumin” seurauksena enkelit ovat levinneet osaksi elokuvia, mainoksia, vaatteita sekä terapioita ja meditaatioita ympäri maailman. Enkeliusko ja enkelikokemukset eivät ole nykyään harvinaisia. Tällä hetkellä enkeliusko tulkitaan Yhdysvalloissa jo kansanuskoksi, ja eri uskontokuntiin kuuluvista ihmisistä 60 % uskoo enkelien olemassaoloon.

Enkeliusko ei ole ainoastaan amerikkalainen ilmiö. Alma-median maakuntalehtien teettämän tutkimuksen mukaan Suomessakin 40 % ihmisistä uskoo jollain tavoin enkeleihin − naisista hieman yli puolet ja miehistä 29 prosenttia. Vaikka maakuntalehtien teettämän kyselyn mukaan lähes kolmasosa miehistä uskoo enkeleihin, naisten keskuudessa enkeliusko ja erityisesti enkeliharrastuneisuus on huomattavasti yleisempää kuin miesten.

Myös enkelitutkimus on lisääntynyt viime vuosina. Uskontotieteen yliopistolehtori Terhi Utriainen Helsingin yliopistosta on tutkinut naisten enkelikokemuksia ja enkeleiden kanssa työskenteleviä naisia. Kirkon tutkimusyksikön johtajan Kimmo Ketolan mukaan enkeliusko on lempeää ja siinä on terapeuttisia piirteitä, joita ihmiset kaipaavat. Enkelien luonne lempeinä auttajina vetoaa näin ollen usein ennemmin naisiin kuin miehiin, ja naisten voi olla helpompi omaksua enkeliusko osaksi uskomusmaailmaansa. Haastateltavani Heikin sanoin: ”Kun tätähän on pidetty vähä sellaisena akkojen vouhotuksena. Että miehet ei uskalla tunnustaa että niillä on jotain yhteyksiä enkeleihin.

Kuuden miehen enkelikokemuksien tutkiminen

Tutkimusaineistoni koostuu haastatteluaineistosta, jonka keräsin marras-joulukuussa 2013. Haastattelin yhteensä kuutta miestä ja tein kaikki haastattelut pääkaupunkiseudulla. Haastateltavien ikäjakauma on melko vaihteleva, 29–70 vuotta, ja keski-ikä noin 48 vuotta.

Tarkastelin näiden kuuden miehen enkelikokemuksia rooliteoriaa apuna käyttäen. Ruotsalaisen psykologin Hjalmar Sundénin (1908–1993) kehittelemän rooliteorian mukaan yhteisön tradition kautta yksilöllä on mahdollisuus omaksua uskonnolliseen perinteeseen kuuluvia myyttisiä rooleja ja vastarooleja, joiden kautta uskonnolliset kokemukset ovat mahdollisia. Haastateltavieni uskonnolliset taustat poikkesivat hieman toisistaan, jolloin myös kokemus enkelistä ja enkelin tehtävät olivat jokaisella tutkittavalla omanlaisiansa. Jokainen haastattelemistani kuudesta miehestä kuuluu tai on joskus kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja tunsi näin perinteisiä kertomuksia enkeleistä. Kolme heistä oli kuitenkin omaksunut myös uushenkisempää tietoa enkeleistä ja heidän tehtävistään. Jokainen haastateltava kertoi pitävänsä itseään uskonnollisena tai hengellisenä ja kertoi osallistuvansa uskonnollisiin tai hengellisiin tilaisuuksiin joko aktiivisesti tai silloin tällöin.

Päätutkimuskysymyksiäni olivat, millaisia tehtäviä enkeleillä on haastattelemieni miesten kertomissa kokemuksissa ja millaisen roolin miehet itse kertomissaan kokemuksissa omaksuvat. Lisäksi tutkin, millaisissa tilanteissa kokemuksia syntyy ja miltä enkeli kerrotuissa kokemuksissa näyttää, kuulostaa ja tuntuu.

Mitä enkelin kokeminen miehille on?

Kuusi haastattelemaani miestä kertoivat kokeneensa erilaisia enkeleitä, erilaisissa paikoissa ja tilanteissa. Enkelit olivat antaneet tutkimilleni miehille suojaa, opastusta tai tuoneet viestin. Enkeli on lohduttanut ja ollut läsnä myönteisenä energiana, mutta joskus myös kielteisenä energiana. Näiden kokemuksien perusteella jaottelin enkelin tehtävät suojelusenkelin, viestinviejän, henkioppaan ja mustan enkelin tehtäviin. Enkelin tehtävistä henkiopas on selkeästi uushenkisen perinteen kuvaus enkelistä, muita tehtäviä on löydettävissä sekä kristillisestä että uushenkisemmästä perinteestä.

Enkeliä kuvattiin usein valkoiseksi, kirkkaaksi ja valon läpäisemäksi, joskus ihmishahmoiseksi tai pelkäksi kirkkaaksi valoksi. Yhdelle haastateltavalle enkelit saattoivat toisinaan olla aaltoilevia, värillisiä valopalloja. Värit ovat nimenomaan uushenkisyydessä olennainen osa enkelin kuvaamistapaa. Väreillä on omat merkityksensä ja niitä tulkitaan uushenkisyydessä eri tavoin.

Enkelit herättivät tutkittavissani myönteisiä tunteita, kuten suojelun, hyväksynnän ja rakkauden tunteita − lukuun ottamatta pahojen enkelien herättämiä tunteita, jotka aiheuttivat haastatelluille miehille ahdistusta ja pelkoa.

Lisäksi kaikkien tutkittavien kertomuksissa enkelin kokemiseen tai enkeliuskon vahvistumiseen liittyi jokin oman elämän kannalta merkittävä asia, useimmiten henkinen ahdistus tai suuri suru. Tutkittavat olivatkin kertomansa mukaan saaneet enkelikokemuksensa kautta apua kielteisiin tuntemuksiinsa.

Enkelien erilaiset tehtävät ja tulkinnat

Enkelien roolin täyttäminen, eli erilaiset tehtävät kerrotuissa kokemuksissa nousivat haastatteluissa melko selkeästi esille, mutta olivat osin myös päällekkäisiä. Suojelusenkeli saattoi suorittaa samanaikaisesti viestinviejän tehtävää ja myös henkioppaalla oli haastateltavieni kertomissa kokemuksissa monia eri tehtäviä. Aineistossani roolitilanteet eivät myöskään aina olleet suoraan palautettavissa tiettyyn traditioon, vaan toisinaan yhdistelmä useammasta eri perinteestä. Esimerkiksi viestinviejän rooli saattoi olla hyvin perinteisen Raamatun kertomuksen mukainen, mutta viestiä tuova enkeli saatettiin aistia energiana tai kirkkaan värisenä hahmona, mikä taas ei ole Raamatun kertomuksista tuttu kuva enkelistä. Enkelin rooli voi näin olla tietyn tradition kautta omaksuttu kuva enkelistä, mutta tradition vaikutus ei aineistoni perusteella ole selkeä, vaan toisinaan yhdistelmä eri traditioista.

Enkelikokemukseen saattaa vaikuttaa myös muunlainen tieto, kuten median, populaarikulttuurin ja enkelikirjallisuuden kautta omaksuttu kuva enkelistä. Opitut traditiot ja muualta omaksuttu tieto eivät kuitenkaan aineistoni perusteella kilpaile keskenään, vaan muodostavat kokijan elämäntapahtumien muokkaaman, henkilökohtaisen ja yksilöllisen tulkinnan enkelistä.

Lopuksi

Terhi Utriaisen tutkimilla naisilla oli huomattavasti aktiivisempi rooli enkelien kohtaamisessa. Sen sijaan, että enkeli ilmestyisi odottamatta, kuten enkeli Gabriel ilmestyi Raamatun kertomuksessa Neitsyt Marialle, he pyytävät enkeleitä kommunikoimaan kanssaan. Enkelien kanssa tekeminen on Utriaisen mukaan hyvin keskeinen elementti enkeliuskossa. Selkeimmäksi eroksi Utriaisen tutkimien naisten ja haastattelemieni miesten kokemuksissa nousikin juuri enkelien kanssa toimiminen. Haastattelemani miehet puhuivat enemmän omista, henkilökohtaisista enkelikokemuksistaan ja siitä, miten enkelit ovat auttaneet heitä elämässä eteenpäin ja tuoneet turvaa.

Omassa tutkimuksessani aineistona oli ainoastaan kuuden miehen enkelikokemukset. Haastateltavat olivat kuitenkin eri-ikäisiä ja uskonnolliselta taustaltaan erilaisista lähtökohdista, mikä antoi hyvät lähtökohdat tutkielmalle. Jatkotutkimuksen avulla miesten enkelikokemuksia olisi mahdollista kartoittaa laajemminkin, haastattelemalla useampia miehiä heidän enkelikokemuksistaan. Suuremman aineiston avulla myös vertailu naisten enkelikokemuksiin olisi paremmin mahdollista.

 

Kirjoittaja Marja Koskela on TM, jonka uskontotieteen alaan kuuluva pro gradu -tutkielma "Suojelusenkeli, viestinviejä, henkiopas, paha enkeli. Enkelien tehtäviä kuuden miehen kertomissa kokemuksissa" hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa lokakuussa 2014.  Tutkielma on luettavissa E-thesis-palvelussa

Kirjallisuus:

Alma, H. A. & Uden, M. H. F. Van. Sunden’s Role Theory of Religion and Symbolic Interactionism (77-104). Teoksessa: Sunden´s role Theory -an Impetus to Contemporary Psychology of Religion. Holm, Nils G. & Belzen, J. A. (toim.) Turku: Åbo Akademi. 1995.

Bloom, William. The new Age. An Anthology of Essential Writings. United Kingdom: Rider. 1991.

Draper, Scott & Parker, Joseph O. Angelic Belief as a American Folk Religion. Sociological Forum 26: (623-643). 2011.

Hovi, Tuija. Usko ja kerronta. Arkitodellisuuden narratiivinen rakentuminen uskonliikkeessä. Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. 2007.

Jones, David Albert.  Angels. A History. Oxford: University Press. 2010.

Kuusela, Matti. Enkelit kanssamme: opas enkelien maailmaan. Helsinki: Hopeasulka. 2010.

Rhodes, Ron. Enkelit keskuudessamme. USA: Harvest House Publishers. 1996.

Seppälä, Olli. Näkymättömän hipaisu: Enkelit ennen ja nyt. Helsinki: Kirjapaja Oy. 1995.

Uibu, Marko. Creating Meanings and supportive networks on the spiritual forum ”The Nest of Angels”. Journal of Ethology and Folkloristics 6: (69-86). 2012.

Utriainen, Terhi. Angels, agency and emotions: Global religion for Women in Finland? Teoksessa: Finnish women making religion: Between ancestors and angels. Terhi Utriainen ja Päivi Salmesvuori (toim.) New York: Palgarve McMillan. 2014.

White, Dominic OP. Are angels just a matter of faith? New Blackfriars 86: (568-583). 2005.

Williams, Jane. Enkeleistä. Helsinki: Kirjapaja Oy. 2007.

paavo.kettunenuef.fiPaavo KettunenKarjalan teologinen seura (KTS) on vuosikokouksessaan 14. huhtikuuta kutsunut Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professorin Paavo Kettusen seuran kunniajäseneksi.

Perustelujen mukaan professori Kettunen on vaikuttanut Karjalan teologisen seuran perustamiseen ja toimintaan enemmän kuin kukaan muu. Hän oli valmistelemassa seuran perustamista ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien yhteensä yhdentoista vuoden ajan.

Paavo Kettusen johdolla KTS loi toimintamuodot, joista se on tullut tunnetuksi. Hän rakensi seuran yhteyksiä yliopistoon, kirkkoon ja yhteiskuntaan. Hänen kaudellaan Joensuussa järjestettiin viisi teologista symposiumia, joiden valmisteluista hän kantoi raskaimman vastuun. KTS on julkaissut myös juhlakirjan Paavo Kettuselle. Näin hän on vaikuttanut epäsuorasti seuran oman julkaisusarjan perustamiseen.

Karjalan teologisen seuran muut kunniajäsenet ovat emerituspiispat Wille Riekkinen ja Matti Sihvonen. Ensimmäinen kunniajäsen oli Kotimaan entinen päätoimittaja professori Jaakko Elenius.

KTS pyrkii tarjoamaan ekumeenisen keskustelufoorumin itäsuomalaiselle teologikunnalle ja asianharrastajille sekä osallistumaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Uskonnonopetus kouluissa on aihe, joka on herättänyt vilkasta keskustelua viimeisten vuosikymmenten aikana. Monet maailmanuskonnot ovat nousseet Suomessa pintaan 1990-luvulta lähtien erityisesti maahanmuuttajien kautta. Katsomusaineiden määrä kasvaa kasvamistaan ja maahanmuuton seurauksena myös muslimien määrä ja islamin näkyvyys Suomessa ovat lisääntyneet. Tämä näkyy väistämättä suomalaisissa kouluissa muslimioppilaiden määrän lisääntymisenä ja islaminopetuksen tarpeen kasvuna. Yhtenä ongelmana islamin opetuksessa on pitkään ollut oppikirjojen heikko saatavuus. Viime vuosina islamin oppikirjoja on kuitenkin painettu opetushallituksen julkaisemina, mutta niiden sisältö on osoittautunut perustuslain (454/2003) vastaiseksi.

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani Teologinen tunnustuksellisuus islamin uskonnon oppikirjoissa islamin oppikirjoja: ”Islam – yhteinen uskomme” ja ”Salam – islamin polku 1 – 2” teologisen tunnustuksellisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten oppilaan oman uskonnonopetuksen malli toteutuu islamin oppikirjojen kohdalla ja näkyvätkö Esko Kähkösen (1976) hahmottaman teologisen tunnustuksellisuuden elementit oppikirjoissa. Analysoin aineistoja laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseni pohjalta voidaan perustellusti todeta, että molempien oppikirjojen tekstit ovat teologisesti tunnustuksellisia, eivätkä näin ollen noudata opetussuunnitelmaa saati perusopetuslakia.

”Oppilaan oman uskonnon opetus”

Uuden uskonnonvapauslain (2003) myötä peruskoulu- ja lukiolaissa termi ”oppilaan oman tunnustuksen mukainen opetus” korvattiin termillä ”oppilaan oman uskonnon opetus”. Vuonna 2003 tehdyn päätöksen mukaisesti uskonnonopetuksen tulisi olla tunnustuksetonta uskonnonopetusta aiemman tunnustuksellisen uskonnonopetuksen sijaan. Tunnustukseton uskonnonopetus on selkeästi erillään uskonnon harjoittamisesta ja siihen sitouttamisesta. Sama painotus on nähtävillä myös nykyisen opetussuunnitelman perusteissa. Suomessa on käytetty paljon Kähkösen (1976) muotoilemaa jakoa, jossa hän jakaa tunnustuksellisuuden kolmeen kategoriaan: juridiseen, pedagogiseen ja teologiseen tunnustuksellisuuteen. Juridinen ja pedagoginen tunnustuksellisuus eivät ole ristiriidassa perusopetuslain kanssa, mutta teologinen tunnustuksellisuus puolestaan on. Teologisella tunnustuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että opetuksen tavoitteet ja sisällöt liittyvät vahvasti oppilaiden oman uskontokunnan tunnustukseen.

Teologinen tunnustuksellisuus islamin oppikirjoissa

Oppikirjoja tutkittaessa havaitsin niissä lukuisia teologiseen tunnustuksellisuuteen viittaavia kohtia. Kirjojen tekstejä lukiessa käy selkeästi ilmi, että niiden sisältö kytkeytyy vahvasti oppilaiden tunnustukseen. Kirjoista paistaa läpi oppilaiden ohjaaminen islamin tunnustukselliseen harjoittamiseen, sillä oppikirjoissa esimerkiksi opetetaan oppilaita rukoilemaan. Oppikirjat tarkastelevat islamin uskoa siihen sitoutuneiden näkökulmasta, eivätkä ota huomioon sitä näkökulmaa, että osa islamin oppilaista ei ole uskonnollisesti sitoutuneita. Koska oppikirjat ohjaavat oppilaiden ajattelua ja koulujen työtä, niiden sisältöjen merkitys on erittäin tärkeä.

Me ja muut – oppikirjojen sisällöt vahvistavat muslimi-identiteettiä

Me-pronominin käyttö muslimeista puhuttaessa on molemmissa kirjoissa silmiin pistävää. Tällaisia kohtia on kyseisissä kirjoissa yhteensä 311. Tämä viittaa selkeästi teologiseen tunnustuksellisuuteen, sillä teksteissä oletetaan lukijoiden ja kirjoittajien kuuluvan samaan uskonnolliseen ryhmään, johon me-muodolla viitataan. Eniten me-pronominia käytetään kohdissa, joissa puhutaan jumalasta, uskosta, islamin peruskäsitteistä, Koraanista, jumalan palvelemisesta ja elämästä sekä kuolemasta. Esimerkkeinä me-muodon käytöstä ovat seuraavat tekstin kohdat: ”Koraani on valoa elämäämme”, ”Jumala näkee ja kuulee kaiken minkä teemme” ja ”Rukoillessamme kumarramme vain Jumalaa ja polvistumme vain hänen eteensä”.

Edellä mainittujen esimerkkien valossa me-muotoa käyttämällä pyritään luomaan kuva kirjan kirjoittajien ja lukijoiden muodostamasta yhteisestä ryhmästä, ”meistä”, joka eroaa kategorisesti ”muista”. Lisäksi me-muotoa käyttämällä pyritään usein siihen, että esitetyt asiat näyttäytyisivät lukijalle jonkin suuremman joukon yleisesti hyväksyminä tosiasioina, eivätkä yksittäisten henkilöiden mielipiteinä. Tällöin esitetyt asiat omaksutaan helpommin faktoina, eikä niitä lähdetä yhtä helposti kritisoimaan. Näin lukijoiden sitouttaminen esitettyyn versioon todellisuudesta lähtee käyntiin.

Oppikirjoja vai uskonnollisen yhteisön tekstejä?

Islamin oppikirjoissa on runsaasti kohtia, jotka sopivat muotonsa ja sisältönsä puolesta hyvin jonkin uskonnollisen yhteisön teksteihin, mutta peruskoulun oppikirjassa ne antavat hyvin voimakkaan tunnustuksellisen vaikutelman. Esimerkiksi kohdat ”Jumala on yksi ja ainoa”, ”Elämän tarkoitus on palvella Jumalaa” ja ”Mikään ei ole Allahin kaltainen” sopisivat hyvin jonkin uskonnollisen yhteisön tekstiin, mutta oppikirjoissa tällaisia kohtia ei voi esittää kaikkien tuntemina faktoina. Esimerkiksi kohtaan, jossa puhutaan elämän tarkoituksesta, olisi voitu lisätä, että kenen tai minkä mukaan elämän tarkoitus on palvella Jumalaa. Tarkastelemissani kirjoissa näin ei kuitenkaan ole tehty, vaan uskonnolliset asiat on sijoitettu teksteihin ilman selittäviä lisäyksiä. Myös tällaisia kohtia on molemmissa oppikirjoissa runsaasti, yhteensä 781.

Oppikirjojen voimakas normatiivisuus

Oppikirjoissa on myös runsaasti kohtia, joissa lukijalle annetaan ohjeita tai kerrotaan oikeasta tavasta elää. Esimerkiksi lauseet ”Muslimin tulee yrittää toimia islamin mukaan”, ”Jokaisen muslimin velvollisuus on opiskella” ja ”Kenenkään elämäntapaa ei voi määrätä, mutta muslimi ei saa luopua islamin mukaisesta elämäntavasta” ovat hyviä esimerkkejä oppikirjojen normatiivisista kohdista, joita on yhteensä tutkimissani kirjoissa 331. Tällaisissa kohdissa kerrotaan selvästi, mitkä teot ovat sellaisia, joiden suorittamista pidetään välttämättömänä tai vahvasti suositeltavana. Kirjoissa myös kehotetaan lukijaa toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti eli harjoittamaan islamin uskontoa. Tosin retorisia keinoja käytetään hyväksi myös muissa, kuin islamin uskonnon oppikirjoissa, mutta tutkimissani oppikirjoissa ongelmallisinta ei olekaan niissä käytetty retoriikka, vaan tunnustuksettoman uskonnonopetuksen periaatteista poikkeava selkeästi tunnustuksellinen ote.

Nykyinen uskonnonopetusmalli vs. islamin uskonnon oppikirjat

Islamin oppikirjoja tutkittaessa tulee hyvin esille se, etteivät oppikirjat sellaisinaan vastaa nykyisen uskonnonopetusmallin tarpeisiin. Vaikka islamin uskonnon opetussuunnitelma on vuoden 2006 jälkeen ollut täysin linjassa perusopetuslain ja muiden uskontojen opetussuunnitelmien kanssa, tuntuu siltä, että oppikirjojen sisältö on jäänyt aiemman, tunnustuksellisesti latautuneen, opetussuunnitelman tasolle.  Nykyisessä opetussuunnitelmassa vaaditut uskonnonopetuksen tehtävät eivät kaikilta osin toteudu kyseisten oppikirjojen kohdalla. Uskonnon luonteen ymmärtämistä ja omaan uskontoon tutustumista oppikirjat kyllä tukevat, mutta valmiuksien antaminen oppilaille elämään moniuskontoisessa yhteiskunnassa jää oppikirjoissa erittäin vähälle huomiolle.

Islamin opetusta tutkittaessa myös islamin opetuksen on havaittu olevan teologisesti tunnustuksellista. Se, että sekä islamin uskonnon opetus että islamin uskonnon oppikirjat ovat tutkimusten perusteella havaittu teologisesti tunnustuksellisiksi, on erittäin merkillepantava asia uskonnonopetuksen luonteesta puhuttaessa. Useiden tutkimusten mukaan islamin oppilasmäärä tulee lisääntymään entisestään, joten islamin oppikirjojen tunnustukselliselle luonteelle on syytä tehdä jotain ja pian, jotta islamin uskonnon opetus saataisiin vastaamaan enemmän opetussuunnitelmaa ja nykyisen yhteiskunnan tarpeita.

 

Kirjoittaja Maria Heikkinen on TM, jonka uskontotieteen alaan kuuluva pro gradu -tutkielma ”Teologinen tunnustuksellisuus islamin uskonnon oppikirjoissa” hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa lokakuussa 2014. Tutkielma on luettavissa E-thesis palvelussa.

Kirjallisuutta

Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha: Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Hämeenlinna, 2005.

Kastilan, Maria: Oppilaan oma uskonto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Uskonnonpedagogiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2009. 

Kähkönen, Esko: Uskonnon opetuksen asema Suomen koulun uudistuksissa 1944 – 1970. Suomen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 101. Helsinki, 1976.

Pyysiäinen, Markku: Yksi oppiaine, seitsemän opetussuunnitelmaa. Helsinki, 2000.

Rissanen, Inkeri: Oman uskonnon ilmenemisen tavat islamin uskonnon opetuksessa. Teologisen tiedekunnan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008.

* ks. myös: Rissanen, Inkeri: Teologia.fi: Pro gradu -artikkeli: "Siellä muistan, kuka olen" - Oman uskonnon ilmenemisen tavat islamin uskonnonopetuksessa

Sakaranaho, Tuula & Jamisto, Annukka: Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Kurikka, 2007.

På svenska

Tule takaisin Alumni

Refo 500 - Connecting you now and thenKyyhkynen-lehden FB-sivuille

Global Digital Library on Theology and Ecumenism

Suurenna tekstiä Oletuskoko Pienennä tekstiä Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto